top of page
LBG-logo.png

Naturen

LBG-logo.png

ALLESHAVE BUGT

​Alleshave Bugt er en lavvandet vig i Sejerø Bugtens sydlige del. Alleshave Bugt har sammenhæng med de fredede sø- og landarealer Saltbæk Vig. Miljøministeriet har med virkning fra den 1. oktober 1993 besluttet at indføre en reservatordning for Alleshave Bugt. Reservatet udgør næsten 5 km2 sammen med den ca. 14 km2 store sø Saltbæk Vig og de ca. 12 km2 landarealer er der skabt et stort biologisk sammenhængende område med reservatlignende status. Der er ikke offentlig adgang til Saltbæk Vig og de omkringliggende landarealer. Alleshave Bugt er et lavvandet område, som på alle årstider tiltrækker store mængder af ænder og vadefugle. Fuglene veksler under fødesøgningen dagligt mellem bugten og Saltbæk Vig. Af ænder er der observeret flest grå-, pibe- og hvinænder, mens hjejle og almindelig ryle er de mest talrige vadefugle. Derudover kan man se klyde, rødben, stor regnspove, krikand m.fl. 

 

SALTBÆK VIG

Saltbæk Vig er en 16,1 km² stor brakvandssø beliggende 6 kilometer nordøst for Kalundborg, og den er den største sø i Vestsjælland og den femtestørste  i Danmark. Søen er et resultat af et mislykket inddæmningsprojekt, der blev påbegyndt i 1866 med opførelse af tredæmninger, der skulle forbinde øerne Store- og Lille Vrøj og halvøen Alleshave i øst og den nordvestlige ende af Røsnæs i vest og dermed afskære vigen fra Sejerøbugten. Det var planen derefter at pumpe vigen tør for vand og omdanne det til landbrugsområde. Det var efter tidens forhold et kæmpe projekt, og det gik fallit flere gange. Drivkraften til pumperne var i første omgang dampdrevne lokomobiler, og fra 1873 kom der hjælp i form af tre vindmøller. I 1875 var vigen reduceret til 40 hektar, og vandstanden var sænket med 4,3 meter, men efter endnu en konkurs steg vandet igen.

Pumpningen blev senere genoptaget, men efter et digebrud under en oktoberstorm i 1921 blev afvandingen endelig opgivet. 

Ved Bregninge Ås udmundingsdelta inderst i Saltbæk Vig er der fundet forhistoriske fiskegærder, der regnes for de bedst bevarede af deres art i Danmark. 

I dag er det et spændende naturområde med et righoldigt fugle- og planteliv. Et område på 26 km² omkring vigen blev fredet i 1992. Fredningen omfatter de områder, der ligger inden for landkanalen, og vandstanden holdes 1,2 meter under havets overflade. I forbindelse med fredningen blev området lukket for offentligheden. 

Området er en del af EF-habitatområde nr. 135, som også omfatter Sejerøbugten og er desuden både et fuglebeskyttelsesområde samt Ramsarområde

Saltbæk Vig fik i sommeren 2010 besøg af en sjælden nordafrikansk gæst, en hvidkronet stenpikker; Det er en fugleart der ikke tidligere er truffet i Skandinavien, og i øvrigt ikke er set iVesteuropa siden 1982 

bottom of page